Title An open school
Description

Mir brauchen eng Schoul déi op amplaz dass ass and ass ee isolation. Wa Schoul sech nëmmen am Schoulmilieu rondremdréit, da Kennt och Nemme Schoul eraus. Wa Schüler Nemme Official Virunga sech gesinn, ass and normal, dass is welle Officer ginn. We need a school that is open and is not a vacuum. If the school develops only in the school, what emerges is limited to school. If students have to do with officials, it is normal that they want to be official in turn. (Proposed by Robert Urbé in the thematic workshop on 13 April Idea)