Infrastructure, urbanisme et mobilité

Astellung géigeniwwer ökologeschem Bauen

Astellung vun de Leit géigeniwwer ökologeschem Bauen muss sech änneren. Beim ökologesche Baue muss ee weder op d’Qualitéit verzichten nach duerfe Rezessiounen e Critère sinn fir net op der Art a Weis ze bauen. Hei zu Lëtzebuerg ass eis vill Naivitéit an Ignoranz an och Virurteeler entgéint komm während der Zäit wou mer eis Meenungen iwwer ökologesche Bauen ausgetosch hunn. (Participant - Workshop du 11 mai 2013)

Translation

View Translation

Tags

Voting

2 votes
3 up votes
1 down votes
Idea No. 261