Infrastructure, urbanisme et mobilité

Mixitéit beibehalen

Fir d’éischt sollt ee kucke wei een de Transport organiséiert an do rondrëm ganz nei Stied/Quartiere schaffen, déi dann optimal ugeschloss sinn. Et soll een och eng gesond Mixitéit bäibehalen, wann een zum Beispill mat fréier vergläicht wou 3 Generatiounen am nämmlechten Duerf, wann net souguer ënnert dem nämmlechten Dach gewunnt hunn. Dëst sollt och an deenen neie Quartiere bäibehale ginn, wou déi verschidde Generatiounen kënnen zesummeliewen . Et soll een net deen nämmlechte Feeler begoe wéi virun 20-30 Joer mat de sougenannte Citéen, wou jorelaang Famillje gewunnt hunn an dann 20 Joer drop Kanner auszéien a lo vun enger eelerer Generatioun bewunnt gëtt. (Marc Muller- Workshop du 11 mai 2013)

Translation

View Translation

Tags

Voting

1 vote
1 up votes
0 down votes
Idea No. 253