Infrastructure, urbanisme et mobilité

Public Private Partnerships

Fir nei Quartieren ze baue wär et vu Virdeel PPP (Public Private Partnerships) anzeféiere wou d‘ëffentlech Hand a Privatleit kennen zesummeschaffe fir Projeten op hirem Terrainen ze bauen . Déi meescht Proprietaire si grouss Familljen, wou e gewësse Protektionismus besteet. D‘Proaktivitéit wéi schnell Wunnengen oder Terrainen op de Marché kommen ass automatesch eng Brems wat verhënnert dass d'Präisser kënnen erofgoen. Um politeschen Niveau gëtt déi Problematik mol net ugeschwat, net thematiséiert. Et ass eng Realitéit déi misst adresséiert ginn. (Nico Steinmetz - Workshop du 11 mai 2013)

Translation

View Translation

Tags

Voting

-1 votes
1 up votes
2 down votes
Idea No. 268