Participation démocratique

Un cadre promouvant les activités extracurriculaires

Et ass net gutt emmer méi Stonnen an der Schoul ze man, mee et soll een e Kader schaaffen fier datt Jonker sech eng nonformell Bildung uléieren kënenn ausserhalb vun der Schoul an datt se sech an Parteien engagéiren kënnen niewt der Schoul.

(Participant – Workshop du 15 juin 2013)

Translation

View Translation

Tags

Voting

1 vote
1 up votes
0 down votes
Idea No. 250