Title TMC (Traffic Message Channel) fir Lëtzebuerg
Description

Normal GPS Navi Apparater ennerstëtzen oft TMC (Traffic Message Channel). Wier wéi and wann Bridges & Roads & CITA géingen Iwert Wee dee Infomatiounen Iwert Chantieren, Emleedungen ... of Leit zur Verfügung stellen? Bis elo schéngt keng Verwaltung ... Iwert TMC Informatiounen Iwert of Lëtzebuerger Stoosseréseau ze publizéiren.