Title Dezentraliséierung
Description

Ech fannen and wichteg den Prozess Dezentraliséierung Meiosis ze fuerderen. Ech fannen och wichteg Aarbechtsplazen am Eenzelhandel ausserhalb vun of ze grousse Ballungszentren schaffen. Sea sollte Meiosis eng dezentral Landesplanungspolitik féieren. (Participant - Workshop May 11, 2013)