Title Mixitéit beibehalen
Description

Fir of éischt sollt Kücke wei ee een Transport organiséiert year do rondrëm ganz nei Stied / Neighbourhood schaffen, dann déi optimal ugeschloss sinn. And soll een och eng Gesond Mixitéit bäibehalen, wann een zum Beispill mat Freier vergläicht wou 3 Generatiounen am nämmlechten Duerf net souguer Ennert dem Dach nämmlechten gewunnt hunn wann. DEST sollt och year Deenen neie Neighbourhood bäibehale ginn, wou déi verschidde Generatiounen Kennen zesummeliewen. And soll een net deen nämmlechte Feeler begoe wéi Virunga 20-30 Joer mat sougenannte Citéen, wou jorelaang Famillje gewunnt hunn year dann 20 Joer drop Kanner auszéien a lo vun enger eelerer Generatioun bewunnt Gett. (Mark Muller-Workshop May 11, 2013)