Title Astellung géigeniwwer ökologeschem Bauen
Description

Astellung vun de Leit géigeniwwer ökologeschem Bauen muss sech änneren. Beim ökologesche Baue ee muss weder op Qualitéit verzichten nach duerfe Rezessiounen e Criterion sinn fir net op der Art Weis has ze bauen. Hei zu Lëtzebuerg ass cis vill Naivitéit year Ignoranz year och Virurteeler entgéint komm der während Zait wou sea cis Meenungen iwwer ökologesche Bauen ausgetosch hunn. (Participant - Workshop May 11, 2013)