Title Public Private Partnerships
Description

Fir nei Quartieren ze baue wär and saw Virdeel PPP (Public Private Partnerships) anzeféiere wou of ëffentlech Hand has Privatleit kennen zesummeschaffe fir Projeten op Hirem Terrainen ze bauen. Déi meescht Owner if Grouss Familljen, wou e gewësse Protektionismus besteet. On Proaktivitéit wéi Wunnengen oder schnell Terrainen op Market kommen ass automatesch eng Brems wat verhënnert dass of Präisser Kennen erofgoen. Um politeschen Level Gett déi Problematik mol ugeschwat net, net thematiséiert. And ass eng Realiteit déi misst adresséiert ginn. (Nico Steinmetz - Workshop May 11, 2013)