Showing 1 ideas for tag "gps"
(@guyschaeffer)

Infrastructure, urbanisme et mobilité

TMC (Traffic Message Channel) fir Lëtzebuerg

Normal GPS Navi Apparater ennerstëtzen oft TMC (Traffic Message Channel).

Wéi wier et, wann d'Ponts & Chaussées & CITA géingen iwert dee Wee Infomatiounen iwert Chantieren, Emleedungen,... de Leit zur Verfügung stellen?

Bis elo schéngt keng Verwaltung,... iwert TMC Informatiounen iwert de Lëtzebuerger Stoosseréseau ze publizéiren.

Translation

View Translation

Voting

4 votes
4 up votes
0 down votes